Interval estimation for dose-finding studies

https://www.ideas-itn.eu/wp-content/uploads/2018/06/Saswati-Saha.pdf

pdf

A summary of our ESR Saswati Saha’s work with IDEAS